Disclaimer

De Staat der Nederlanden aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of toepasbaarheid van informatie, specificaties, programmatuur of procesbeschrijvingen welke op deze website aan het publiek ter beschikking worden gesteld. Ieder gebruik en toepassing ervan is geheel voor rekening en risico van wie die informatie, programmatuur of procesbeschrijvingen van de website overneemt.

In voorkomende gevallen kan het daadwerkelijk gebruik en toepassing van de informatie, specificaties, programmatuur of procesbeschrijvingen onderhevig zijn aan voorafgaande goedkeuring door toezichthouders, bijvoorbeeld de NMa of het CBP, of kunnen door toezichthouders voorwaarden aan het gebruik of de toepassing worden gesteld.

De licentiegever is in geen enkel geval aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de licentie of het gebruik van het werk met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade als gevolg van het verlies van goodwill, verloren werkuren, een computerdefect of computerfout, het verlies van gegevens of enige andere commerciële schade. Indien de licentiegever van de mogelijkheid van dergelijke schade in kennis is gesteld, wijzigt dit niet.