Veel gestelde vragen door ondernemers

 1. Wat is het doel van het Ondernemingsdossier?

  Meer tijd om te ondernemen en een betere dienstverlening door overheden (en daardoor minder irritaties). Dit zijn de belangrijkste doelstellingen van het Ondernemingsdossier. Gegevens kunnen nu op een slimme manier digitaal worden uitgewisseld.

 2. Welke voordelen kent het Ondernemingsdossier voor ondernemers?

  • Eigen bedrijfsgegevens en -processen zijn uitgangspunt.
  • Mogelijkheid tot helder inzicht in relevante regels en te nemen maatregelen.
  • Hergebruik van eerder ingevoerde gegevens.
  • Mogelijkheden tot efficiëntere controles, gerichter toezicht op locatie.
  • Benodigde informatie is op één plek samengebracht en vindbaar.
  • Online, dus overal te gebruiken.
  • Mogelijkheden tot online vergunning aanvragen.

 3. Wat is bijzonder aan het Ondernemingsdossier?

  Het Ondernemingsdossier is nieuw, omdat er op een andere manier wordt samengewerkt tussen onderneming en overheden. Bedrijfsgegevens die worden uitgewisseld via het Ondernemingsdossier sluiten zoveel mogelijk aan bij de eigen bedrijfsprocessen en begrippen van de onderneming. Vervolgens machtigt de ondernemer zelf de verschillende overheden deze gegevens in te zien (ook wel ketenomkering genoemd). Hierdoor is er uiteindelijk één informatiebron van het bedrijf met haar overheden: het Ondernemingsdossier.

 4. Welke partijen zijn betrokken bij het Ondernemingsdossier?

  De ontwikkeling van het Ondernemingsdossier is een initiatief van en samenwerkingsverband tussen het bedrijfsleven en overheden. Dit samenwerkingsverband bestaat uit: VNO-NCW, MKB Nederland, brancheorganisaties van de Horeca, de Rubber- en Kunststofindustrie (NRK) en de Recreatiesector, Antwoord voor Bedrijven, VNG, Inspectieraad en het ministerie van Economische Zaken.

 5. Van wie is het Ondernemingsdossier?

  Het Ondernemingsdossier is van de ondernemer. Elke ondernemer heeft zijn eigen Ondernemingsdossier en bepaalt welke overheden hij toegang geeft tot zijn Ondernemingsdossier.

 6. Is vermindering van regels ook een doel van het Ondernemingsdossier?

  Nee, het Ondernemingsdossier kan ingewikkelde wetten en regels niet veranderen. Wel worden in het Ondernemingsdossier de regels op een begrijpelijke en op de situatie van de ondernemer toegespitste manier weergegeven. Ondernemingen kunnen zo zelfstandig hun weg vinden. Zogeheten regelhulpen helpen hierbij. Dit zijn vragen in de vorm van een beslisboom die duidelijk maken aan welke regels ondernemingen moeten voldoen en welke maatregelen ze hiervoor moeten nemen. Door het opstellen van deze beslisbomen wordt wel duidelijk waar regelgeving onlogisch, overlappend, tegenstrijdig of zelfs onmogelijk is. Maar dit is geen doel op zich.

 7. Hoe is het Ondernemingsdossier beveiligd?

  Het Ondernemingsdossier wordt beveiligd met verschillende maatregelen, waaronder toegangsbeveiliging, machtigingen en technische maatregelen. Het Ondernemingsdossier is van de ondernemer. De ondernemer bepaalt welke informatie in zijn dossier wordt geplaatst en welke informatie hij deelt met de overheid. De ondernemers (of doorgaans: de branchevereniging) maakt afspraken met de leverancier van het Ondernemingsdossier over de beveiligingseisen. In samenwerkingsovereenkomsten maken de betrokken overheden met ondernemers afspraken over de veilige uitwisseling van gegevens.

 8. Hoe wordt privacy gewaarborgd in het Ondernemingsdossier?

  Het Ondernemingsdossier past dezelfde privacyrichtlijnen toe die in de huidige situatie worden gehanteerd bij gegevensuitwisseling tussen overheden en bedrijfsleven. Het Ondernemingsdossier volgt dan ook de regels die zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet openbaarheid bestuur. In die wetten is geregeld of en wanneer de overheid door een onderneming verstrekte gegevens mag of moet verstrekken aan derden, als die daarom vragen. Het Ondernemingsdossier brengt daar geen wijziging in.

 9. Kan de overheid alle gegevens in een Ondernemingsdossier inzien?

  Ondernemers (en haar branchevereniging) en overheden spreken in samenwerkingsovereenkomsten af welke documenten gedeeld kunnen worden en welke voordelen het delen van die gegevens voor de ondernemers heeft. De ondernemer bepaalt uiteindelijk of en welke informatie wordt gedeeld en met welke overheden.

 10. Waarom wordt het Ondernemingsdossier doorontwikkeld naar MijnOverheid voor Ondernemers?

  Het ministerie van Economische Zaken heeft afgelopen jaren diverse voorzieningen ontwikkeld om de digitale dienstverlening voor ondernemers flink te verbeteren. De digitale wereld verandert snel en dat betekent dat deze voorzieningen vragen om doorontwikkelingen zodat ze niet alleen toekomstbestendig zijn, maar ook blijven aansluiten op de snel veranderende wensen en behoeften van ondernemers. In het Algemeen Overleg Ondernemen en Bedrijfsfinanciering op 30 september 2015 heeft minister Kamp daarom aangegeven dat het Ondernemingsdossier doorontwikkeld zal worden naar één digitale landingsplaats die bedrijven helpt zaken te doen met de overheid: MijnOverheid voor Ondernemers. Eén plek voor de ondernemer waar hij inzicht, overzicht en interactie heeft in het zaken doen met de overheid. Bij deze doorontwikkeling wordt gekeken naar de gewenste samenhang tussen de verschillende voorzieningen voor ondernemers, zoals het Ondernemersplein, het Ondernemingsdossier en de Berichtenbox Bedrijven.

 11. Wanneer is MijnOverheid voor Ondernemers beschikbaar?

  MijnOverheid voor Ondernemers is nog in ontwikkeling en betreft een doorontwikkeling van de Berichtenbox voor
  Bedrijven en het Ondernemingsdossier. Het ministerie van Economische Zaken onderzoekt welke functionaliteiten er
  in MijnOverheid voor Ondernemers zouden moeten komen. Dat wordt gedaan op basis van wensen van ondernemers,
  medeoverheden en de technische mogelijkheden. De minister van Economische Zaken heeft in de najaarsrapportage 2016 de Tweede Kamer geïnformeerd over de eerste uitkomsten en een beeld geschetst van de doorontwikkeling. De verwachting is dat de basisversie op z’n vroegst begin 2018 gereed zal zijn.